Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Barum logo

BFGoodrich logo

Bridgestone logo

Continental logo

Dunlop logo

Goodyear logo

Kleber logo

Kormoran logo

Matador logo

Michelin logo

Pirelli logo

Vredestein logo

Atturo logo

Cooper logo

Debica logo

Falken logo

Firestone logo

Fulda logo

Platin logo

Premada logo


PODMIENKY NÁKUPU
Podmienky a poriadky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Predávajúci:
EUROGUMA s.r.o.
Svätoplukova 28
95301 Zlaté Moravce
IČO: 34111859
DIČ: 2020412383
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 826/N.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Zlaté Moravce, SWIFT: GIBASKBX, telefónne číslo: 037/6323154, fax: 037/6323154

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky euroguma.sk (ďalej len „Tovar" v príslušných gramatických tvaroch).

2. Objednávka Tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním Tovaru.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie Tovaru vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

3. Spôsob platby

Za objednaný Tovar zaplatí Kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky, a to buď platbou na dobierku alebo platbou v hotovosti:

 • Dobierka : Za Tovar zaplatí Kupujúci pri prebraní Tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby alebo zamestnancovi obchodu, ktorý Tovar doviezol a preukázal sa ako zamestnanec firmy.
 • Platba v hotovosti : Tovar a služba sú uhradené pri prebratí Tovaru a služby na predajni na adrese Pražská 2, 949 11 Nitra. Ide o osobné prebratie, pričom k objednávke nie je účtovaný žiadny iný poplatok.

4. Cena Tovaru

Kupujúci sa za nadobudnutý Tovar zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutom Tovare v dobe objednania Tovaru. Kupujúci dostane Tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Po potvrdení objednávky Predávajúcim tento garantuje výšku ceny za výrobok a cenu služby. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme Tovar osobne na predajni, k cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu alebo dobierku. Cena poplatkov za dopravu alebo dobierku je zobrazená pri vybranom Tovare. Iné poplatky Predávajúci neúčtuje.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po prebratí a vyplatení celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky Tovaru na predajni Predávajúceho alebo prostredníctvom dobierky, prípadne pripísaním tejto ceny na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná (priložená) Kupujúcemu spoločne s Tovarom.

Prevzatie Tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci si buď vyzdvihne Tovar v predajni Predávajúceho alebo mu bude doručený na iné miesto, ktoré uvedie v objednávke. Za splnenie povinnosti Predávajúceho doručiť Tovar sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s Tovarom vždy obsahuje daňový doklad, dodací a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Doba expedície objednávky pri dobierke sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-7 pracovných dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov Predávajúceho. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie, čo je 1-3 pracovné dni. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. Kupujúci obdrží formou e-mailu alebo SMS avízo o odoslaní zásielky z obchodu, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená na druhý pracovný deň v čase od 8-17 hodiny po obdržaní emailového avíza. Dovoľujeme si požiadať kupujúcich, aby dvíhali telefón, ak by sa s nimi chcel kuriér spojiť! Ak kuriér Kupujúceho doma nezastihne a nepodarí sa mu s ním spojiť, pokúsi sa tak spraviť znova neskôr, celkovo však maximálne trikrát!

Pokiaľ si Kupujúci vyberie spôsob dodania formou dobierky, tak je povinný takúto zásielku prevziať. V prípade neprevzatia Tovaru od kuriéra je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu takto vzniknutú (spravidla cenu dopravy/poštovného tam a späť). Pokiaľ Kupujúci na prvú výzvu (môže byť zaslaná e-mailom, faxom, písomne) Predávajúceho túto vzniknutú škodu neuhradí, pristúpi Predávajúci k náhrade škody nasledovne:

 • Ak Kupujúci Tovar neprevezme, pričom obdržal od Predávajúceho e-mailom avízo o odoslaní balíka s číslom balíka a kontaktom na prepravnú spoločnosť, potom Predávajúci vec uloží do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci môže Kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné a plnú úhradu faktúry za Tovar, ktorý si Kupujúci objednal.

Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky poslané formou balíka sú poistené a dopravca ručí za Tovar.

6. Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu a to do 24 hodín od odoslania objednávky, len pokiaľ objednávka nebola ešte vyexpedovaná alebo vyfakturovaná, o čom Predávajúci zákazníka okamžite informuje e-mailom. Žiadosť o storno môže Kupujúci podať elektronickou formou odoslaním na emailovú adresu: objednavky@euroguma.sk s textom v predmete správy STORNO + číslo objednávky (napr. ‘‘STORNO 1245‘‘).

Doba expedície Tovaru z obchodu sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-7 pracovných dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie, čo je 1-3 pracovné dni. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V prípade, že predlžená doba Kupujúcemu nevyhovuje, má možnosť bezplatného stornovania objednávky elektronickou formou, pokiaľ objednávka nebola ešte expedovaná.

Ak Kupujúci znemožní dodanie plnenia na základe jeho objednávky, potom Predávajúci vec uloží do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci bude Kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Tovarom, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo písomne. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.

8. Záruka, reklamácia a zodpovednosť za vady

Ak počas používania výrobku v záručnej dobe - 24 mesiacov - zákazník zistí na výrobku nejakú závadu, má právo uvedený výrobok reklamovať. V prípade výskytu vady na Tovare Predávajúceho:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Firma Euroguma s.r.o. nezodpovedá za vady a poškodenia výrobku, disku či pneumatiky, ktoré vzniknú niektorým z nasledujúcich úkonov:

 • použitie v rozpore s návodom na obsluhu daného výrobku,
 • použitie nesprávneho rozmeru výrobku, pneumatiky alebo disku,
 • použitie v prostredí, pre ktoré je výrobok nevhodný (napr. použitie letného dezénu v zimnom období),
 • neodborná montáž alebo demontáž,
 • zlé skladovanie výrobku,
 • opotrebovanie zlou geometriou vozidla,
 • porucha vozidla,
 • zlé hustenie či podhusťovanie pneumatík,
 • preťažovanie vozidla,
 • rôzne nepredvídateľné vplyvy (mechanické poškodenie, chemické poškodenie, vandalizmus, havária, požiar, živelné udalosti, iné neobvyklé extrémne podmienky).

Vady musí Kupujúci oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže Kupujúci domáhať na súde, len ak sa vady vyskytli najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Reklamácia musí byť podaná písomne s vyplneným reklamačným protokolom s presným označením chyby výrobku (špecifikáciou závady). Reklamácia musí byť uplatnená v prevádzke Predávajúceho spolu s dokladom o zakúpení reklamovaného výrobku. Reklamácia ktorá bude posúdená ako oprávnená bude vybavená v súlade s reklamačným poriadkom príslušného výrobcu produktu. Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia výrobku k predajcovi. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V deň doručenia reklamovaného Tovaru na adresu firmy Euroguma s.r.o., prevádzky Nitra sa počíta ako začiatok 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácií. Všetky náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci v plnej miere. V prípade, že reklamácia nebude opodstatnená, môžu byť Kupujúcemu účtované prípadné náklady spojené s manipuláciou nutnou na posúdenie uvedeného Tovaru.

Povinnosti Kupujúceho spojené s reklamáciou Tovaru:

 • k reklamácií musia byť priložené dokumenty: reklamačný protokol (dotazník), doklad o kúpe Tovaru a dodací list,
 • Tovar musí byť dodaný čistý a zbavený všetkých nečistôt.

Na pneumatiky s hĺbkou dezénu opotrebovanou pod hranicu stanovenú zákonom sa reklamácie nevzťahujú. Záruka na pneumatiky je limitovaná dobou do ojazdenia pneumatiky na minimálnu hĺbku dezénovej drážky stanovenej zákonom (maximálne však 24 mesiacov od dátumu predaja). Výška náhrady je vypočítaná z ceny platnej v čase nadobudnutia Tovaru a zo stavu opotrebovania pneumatiky vypočítaného ako percentuálny pomer zostatkovej drážky a drážky novej pneumatiky.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného Tovaru.

10. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webovom sídle sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného Tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho č. 102/2014 Z. z. zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu: euroguma@euroguma.sk.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.05.2016.